Psykolog Majken Hjøllund

Majken HjøllundFødt 1975. Uddannet Cand. Psych. i 2009 fra Århus Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2013. I min studietid har jeg arbejdet som frivillig ved Gallo Kriserådgivning i Århus. Derudover blev jeg inden endt uddannelse tilknyttet PPR i Ringkøbing Skjern kommune.

Som psykolog har jeg arbejdet fra 2008 til 2011 i PPR i Ringkøbing Skjern Kommune med en bred vifte af opgaver: Psykologisk Udredning, rapportering, formidling, rådgivning og vejledning til børn, forældre og fagpersoner, indstilling til specialtilbud samt psykologisk behandling af børn.

Fra 2011 til januar 2015  har jeg arbejdet som psykolog i Udredning og Behandlingsteamet i Socialrådgivningen, Børn og Familie, Ringkøbing Skjern Kommune.  I mit daglige arbejde her har jeg foretaget brede psykologiske udredninger og vurderinger. Foruden kliniske observationsmetoder benytter jeg mig af interviewmetoder, kognitive tests, personlighedsmæssige tests og psykiatriske screeningsværktøjer. Dette vedr. såvel børn, unge som voksne – sidst nævnte i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser. Jeg har foretaget terapeutiske forløb med børn, unge samt voksne spændene fra korttidsterapi til årelange forløb alt efter den individuelle problematik og den valgte behandlingsmetode.  Jeg har erfaring med supervision, rådgivning og vejledning til fagpersoner. Jeg har særligt arbejdet med angstproblematikker hos både børn, unge samt voksne. Legeterapi som både observations- og behandlingsmetode. Udredning samt behandling af børn/unge som har udsat andre børn/unge for seksuelle overgreb. Udredning samt behandling af børn og unge udsat for traumer samt omsorgsvigt.

Det er centralt for mig at kunne antage et bio-psyko-socialt sundhedsbegreb i psykologisk forstand og at arbejde ud fra en eklektisk position, hvor der kan inddrages elementer fra flere teorier og metoder alt efter den individuelle problemstilling og individets behov. Jeg er inspireret i behandlingen med børn/unge af en kognitiv-konstruktivistisk terapiform, hvor behandleren tager udgangspunkt i barnets perspektiv, anvender barnets eget sprog og kreative elementer som bevægelse, tegning, fantasi og leg.

Jeg afslutter sommeren 2015 et 2-årigt uddannelsesforløb vedr. kognitiv behandling af børn og unge ved Center for Kognitiv Terapi og Supervision i København. Uddannelsen er godkendt som specialistuddannelse under Dansk Psykologforening.

Afsluttede november 2019 en 2-årig specialiseringsuddannelse i psykodynamisk psykoterapi og legeterapi med børn og unge.

Jeg er for nuværende på vej imod specialisering idenfor klinisk børnepsykologi.

Udover terapi til børn, unge samt voksne yder jeg supervision samt laver Psykologiske undersøgelser.

Har været tilknyttet PsykologCentret fra februar 2015.

Jeg har været tilknyttet VISO, der er en national videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen i 6 år.

Jeg har ydernummer og kan tilbyde behandling af klienter – både børn, unge og voksne med henvisning fra egen læge.

Psykolog Inger Hill

Inger HillFødt 1965. Jeg er uddannet psykolog med en Bachelor of Science fra Queensland i Australien og med kandidatuddannelsen fra Århus universitet i 2000. Jeg er autoriseret i 2004.

Fra 2000-2006 arbejdede jeg som psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i henholdsvis Herning og Ringkøbing kommuner. Derefter arbejdede jeg tre år i børnepsykiatrien i Herning, for igen at blive psykolog i primærkommunal regi i Ringkøbing-Skjern kommune fra 2009.

I en tidsbegrænset stilling ved Vestas i 2009 havde jeg til opgave at varetage multikulturelle web kurser for nye medarbejdere globalt. Jeg var endvidere med til at etablere et internt tilbud om stress counselling til medarbejdere.

Jeg har siden autorisationen i 2004 varetaget adskillige supervisions- og autorisationsforløb af psykologer samt andre faggrupper i kommunalt og regionalt regi.

Sideløbende med mine faste psykolog jobs var jeg over en længere periode fra 2005-2011 tilknyttet statsforvaltningen som ekstern børnesagkyndig rådgiver. I mine 10 år i Australien var jeg igennem en længere årrække tilknyttet Life Line (Livslinien) som telefonrådgiver.

Børn og unges trivsel har altid været et fagområde, som jeg har været særligt nysgerrig på og interesseret i. Jeg har bred erfaring med psykologiske udredninger af børn og unge samt rådgivning til netværket.

Min teoretiske tilgang er eklektisk. Det betyder, at jeg arbejder ud fra forskellige teorier og metoder. Jeg er nysgerrig på det menneske, jeg får lov at møde såvel som den kontekst, hvori vedkommende lever.

Jeg er tilknyttet VISO, der er en national Videns og Specialrådgivnings organisation.

Jeg har ydernummer og kan derfor tage klienter via sygesikringen.

Jeg tilbyder:

 • Terapi til unge, voksne, par og familier
 • Rådgivnings- og vejledningsforløb
 • Udredning af psykologiske og psykiatrinære problemstillinger
 • Supervision til andre faggrupper og psykologer på vej til autorisation
 • Legeterapi

Jeg har erfaring med:

 • Sorg og krisereaktioner
 • Eksistentielle kriser
 • Depressive tilstande
 • Selvværd og selvtillid
 • Stress, udbrændthed og mobning
 • Familieproblematikker
 • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn, herunder omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser hos børn
 • Problemstillinger som følge af sygdom, for den ramte såvel som netværket

Psykolog Line Lausdahl

Jeg er fra 1985, og blev færdiguddannet i 2011, som cand.psych. (psykolog) fra Aalborg og Københavns Universitet.

Under min uddannelse specialiserede jeg mig i forhold til klinisk- og neuropsykologi ved børn og unge.

Mine særlige interessereområder er derfor forsat børn, unge og deres familie, samt personer med en spiseforstyrrelse, autisme eller ADHD. Jeg har dog en meget bred erfaring, og kan derfor hjælpe med andre problemstillinger end disse.

Psykologisk metode og tilgang:

I 2014 blev jeg autoriseret, hvor jeg primært havde fået supervision indenfor det narrative felt og feedback informed treatment (FIT). To metoder som jeg forsat hovedsageligt arbejder ud fra. I den narrative metode søger man at forstå og kende hver enkelt persons fortælling. Både hvad fortællingen siger om personens handlinger, men også hvad den har af betydning for vores identitet. I FIT anvender man klientens feedback til at sørge for, at terapeuten hele tiden hjælper og støtter klienten bedst muligt.

Senere har jeg også uddannet og specialiseret mig indenfor Dialektisk Adfærds Terapi (DAT), som jeg derfor også anvender elementer fra nu. Her arbejdes med at lære klienten færdigheder, som denne kan anvende i forhold til at regulere sine følelser, tanker og adfærd.

Privat klinik:

Jeg er begyndt som praksiskandiat i privat klinik, hvor jeg var i 1 år. Her arbejdede jeg med voksne klienter henvist fra egen læge, som havde symptomer på depression, angst, sorg, var pårørende eller som selv var ramt af fysisk sygdom.  Derudover arbejdede jeg også med børn og unge, samt dem som kom i klinikken med en spiseforstyrrelse. Allerede den gang havde jeg en interesse indenfor særlig sensitivitet og BED – tvangsoverspisning.

Pædagogisk Psykolog Rådgivning – PPR:

Fra 2012 frem til 2018 var jeg i pædagogisk psykologisk rådgivning – PPR. Her arbejdede jeg forsat en smule med børn og unge med spiseforstyrrelser, men dog hovedsageligt med børn og unge inden for daginstitutions- og skoleområdet, som havde udfordringer af forskellig grad. Her bestod mine primære opgaver i at lede netværksmøder, hvor vi fik belyst barnets styrker og svagheder både i hjemmet, skolen og eller institution. Derudover lavede jeg observationer af pædagogerne og lærerne i deres læringsmiljøer, gav supervision til andre faggrupper, havde familie- og børnesamtaler af støttende art, lavede psykologisk testning, samt rådgav forældre i forhold til videre udredning i psykiatrien.

I dette arbejde uddannede jeg mig via kurser i at lave WPPSI, WISC, WAIS, BRIEF, SRS og ADHD-RS.

Psykiatrien:

Fra 2018 og frem til 2021 har jeg arbejdet i psykiatrien med voksne, børn og unge med spiseforstyrrelser. Jeg har arbejdet på både døgnafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelse, samt ambulant behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser.

Her har jeg tilegnet mig erfaring med at arbejde ud fra en dialektisk adfærdsterapeutisk tilgang (DAT), hvor der er fokus på at lære færdigheder til at følelsesregulere og arbejde med sin adfærd. Jeg har specialiseret mig i DAT ved at tage en 1 årig uddannelse heri.

I psykiatrien har jeg også arbejdet med kriseramte forældre og jeg har været en del af Region Midts behandling for voksne med BED.

Derudover så blev jeg i dette arbejde også uddannet via kurser i K-SADS og ADI.

Ydernummer:

Jeg har ydernummer, og det har jeg haft siden 1. juli 2022. Jeg tager derfor imod klienter, som er henvist af egen læge.

Jeg tilbyder dog kun gruppeforløb til klienter henvist indenfor angst eller depression, som er 18-24 år. Dette for at kunne hjælpe flest mulige. Regionen fastsætter sammen med regeringen rammen for, hvor meget omsætning jeg må have på den vederlagsfrie ordning.

Nu og fremtidig uddannelse:

Jeg er forsat i gang med at uddanne mig i forhold til behandling for spiseforstyrrelser, og deltager derfor jævnligt i kurser ved bl.a. Kompetence Center for Spiseforstyrrelser, samt andre relevante kurser ved Dansk Psykolog forening.

I løbet af maj 2024 vil jeg uddanne mig indenfor Cool Kids, og jeg regner derfor med i løbet af 2024 at kunne starte grupper op sammen med min kollega Majken for børn og unge med angstproblematikker.

Ligeledes vil jeg i 2024 tage en specialisering i autisme ved Molis, samt uddanne mig yderligere i forhold til udredning af voksne med ADD/ADHD.

Ydelser:

Jeg tilbyder kun gruppeforløb til klienter henvist indenfor angst eller depression, som er 18-24 år. Dette for at kunne hjælpe flest mulige. Regionen fastsætter sammen med regeringen rammen for, hvor meget omsætning jeg må have på den vederlagsfrie ordning.

Jeg tilbyder terapi både online og ved fysisk fremmøde, samt følgende:

 • Individuel terapi til børn, unge og voksne.
 • Gruppeterapi til unge og voksne.
 • Udredninger (psykologisk testning) af primært børn og unge, men også voksne.
 • Supervision til andre faggrupper og rådgivning til bl.a. forældre